Apie gimnaziją

Kauno „Saulės“ gimnazija – dieninė švietimo įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis – ugdymas.

Gimnazijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Gimnazijos adresas – Savanorių pr. 46, LT-44209, Kaunas.

Įstaigos kodas 190134683.

Kalba, kuria mokoma(si) – lietuvių.

Gimnazijos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

Gimnazijoje vykdomos švietimo programos – pagrindinio ugdymo programos II dalis, vidurinio ugdymo programa ir neformaliojo vaikų švietimo programos.

 

Gimnazijos istorija:

Mokyklos istorija skaičiuojama nuo 1912-1913 m., kuomet pastatyti Kauno „Saulės“ rūmai – juose įkuriami mokytojų kursai, kurie vėliau pavadinti mokytojų seminarija. Rūmų vertę didina tai, kad šis visuomeninės paskirties lietuvių iniciatyva ir lėšomis pastatytas pastatas buvo pirmasis ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. „Saulės” rūmų, kaip mokinių ugdymo vietos, veiklos pradžia – 1923 m. rugsėjo 1 d., kada buvo įkurta pirmoji Lietuvoje mergaičių progimnazija. Institucija buvo ne kartą pervadinta. 1986 m. balandžio 30 d. mokyklai sugrąžintas „Saulės“ vardas. Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos 1993 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 16 nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. suteiktas gimnazijos statusas, o Kauno miesto Tarybos 2010 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 70 suteiktas keturmetės gimnazijos statusas.

Išskirtinis gimnazijos bruožas – pagilintas tiksliųjų ir gamtos mokslų ugdymas, orientuojantis į pasaulinę darbo rinką, integruotas tiksliųjų, informacinių technologijų, ekonomikos (finansinio raštingumo) ir užsienio kalbų mokymas, neformaliojo mokinių švietimo integravimas į ugdymo procesą, projektinės veiklos įvairovė. Svarbus gimnazijos veiklos sėkmės rodiklis – individualias galimybes atitinkantys mokymo(si) pasiekimai ir nuolatinė asmeninė pažanga, mokinių saugumo užtikrinimas, aukšta mokytojų kvalifikacija, kokybiškas bendradarbiavimas, švietimo prioritetus atliepiantis ugdymas, efektyvus finansinių, materialinių, intelektinių išteklių valdymas.

Kauno „Saulės“ gimnazija priklauso Kauno Centro seniūnijai. Konkurencinga aplinka dėl šalia esančių keturmečių J. Jablonskio, „Aušros”,  Maironio universitetinė, S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijų telkia bendruomenę nuolatiniam tobulėjimui. Kryptingai tobulinant ugdymo kokybę, nuo 2011 m. sistemingai stebima mokinių, pageidaujančių mokytis mūsų gimnazijoje, skaičiaus didėjimo tendencija. Kiekvienais metais gimnazijoje mokosi per 900 mokinių (34 klasių komplektai), kasmet išleidžiama iki 250 abiturientų.  Gimnazija gali pasigirti labai aukštais mokinių akademiniais pasiekimais (VBE, PUPP rezultatai), kurie lenkia Kauno miesto ir šalies vidurkį: pagal VBE rezultatus gimnazija patenka tarp 16 proc. geriausių Lietuvos mokyklų. Stebimas itin sėkmingas mokinių dalyvavimas olimpiadose ir konkursuose (miesto ir šalies). Tarptautiniame PISA tyrime matematinio, gamtamokslinio raštingumo, ekonominio raštingumo ir skaitymo rezultatai viršija Lietuvos vidurkį. Pažymėtina ir tai, kad 98 proc. gimnaziją baigusių mokinių sėkmingai mokosi Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, pagal darbo kokybę ir efektyvumą gimnazija priskirtina 2-3 proc. geriausių Lietuvos mokyklų.

Didžioji dalis gimnazijoje dirbančių mokytojų yra mokomųjų vadovėlių, metodinių leidinių, mokymo priemonių autoriai, veda seminarus miesto ir šalies pedagogams, dirba valstybinių brandos egzaminų, olimpiadų, konkursų vertinimo komisijose, yra miesto metodinių būrelių nariai, aktyviai dirba vadovaudami šalies ir Kauno miesto aukštųjų mokyklų studentų praktikai. Mokytojams puikiai sekasi derinti ilgametes ugdymo tradicijas su inovatyviomis idėjomis įvairiose gimnazijos veiklos srityse. Tradicijų puoselėjimas šiai dienai jau tapo išskirtine vertybe, o „Saulės“ rūmų ir šimtmetį kurtos Kauno „Saulės” gimnazijos istorinės dvasios subtilus išsaugojimas, telkia bendruomenę ir stiprina ugdymo įstaigos identitetą.

Gimnazija yra pasirašiusi daugiau nei 30 bendradarbiavimo sutarčių su formaliojo ir neformaliojo švietimo šalies ir užsienio įstaigomis: Tonsbergo ir Notteroy (Norvegija), Tartu Forselijaus (Estija), Teleborg Centrum (Švedija) gimnazijomis, Italijos Imiberg High School, Austrijos Bundeshandelsakademie Hallein, Švedijos Thoren Business School), N. Nazarbajevo intelektualine fizikos ir matematikos mokykla (Kazachstanas),  Japonijos Hyogo universitetu, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, verslo bei socialinėmis organizacijomis. Kryptingą bendradarbiavimą įrodo sėkmingos integruotos akademinės, kultūrinės, edukacinės, meninės, pažintinės, ugdymo karjerai veiklos, profesinio veiklinimo užsiėmimai.

Nuo 2020 m. gimnazija, reaguodama į pasaulio pandemijos situaciją, itin didelį dėmesį skiria bendruomenės skaitmeninių kompetencijų tobulinimui ir ugdymo turinio pritaikymui dirbti nuotoliniu ar mišriuoju ugdymo būdu: sėkmingai naudojamasi platformų Microsoft TeamsEduka interaktyvi klasė, Eduka dienynas  ir ktturiniu ir įrankiais.

Gimnazijai suteikti itin svarbūs apdovanojimai: 2018 metais Lietuvos mokyklų apdovanojimuose (globėjas – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) gimnazijai buvo įteiktas Metų mokyklos apdovanojimas. Sėkmingas integruotas verslumo bei užsienio kalbų ugdymo pavyzdys – mokinių mokomosios bendrovės tampa miesto, regiono, šalies ir Europos konkursų nugalėtojais ir prizininkais, 2017 m. ir 2018 m. suteiktas versliškiausios Europos mokyklos apdovanojimas. IT programavimo srityje gimnazija patenka tarp 10 geriausių pasaulio mokyklų ir universitetų.

Šie nacionaliniai ir tarptautiniai įvertinimai lemia ir aktyvų gimnazijos dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, orientuotuose į dalyko ir kalbos integruotą mokymą, mokinių kritinio, loginio bei kūrybinio mąstymo lavinimą ir mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimą. Šiuo metu gimnazijoje yra įgyvendinami šie tarptautiniai projektai: Erasmus + KA201 projektas „Flipped Impact“, Erasmus + projektas „Circus of Emotions: Empowering Students-Building Integration“ (Nr. 2019-1-ES01-KA229-065529_2), Erasmus+ projektas „Mokinių jausmų ir emocijų laboratorija“ (Nr. 2019-1-LT01-KA101-060306), BONUS LT-PL, KTU Statybos ir architektūros fakulteto organizuojamas tarptautinis projektas „Design. Engineer. Construct! Lithuania“. Nuo 2017 m. Kauno „Saulės“ gimnazija dalyvauja MEPA programoje („Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“), kurios tikslas yra ugdyti jaunuosius europiečius, pristatant  jiems Europos Sąjungos poveikį jų kasdienybei skirtingose gyvenimo srityse.

Gimnazijoje vyrauja jauki atmosfera, kuriamas patrauklus ugdymo įstaigos įvaizdis, itin daug dėmesio skiriama lietuviškos tapatybės ir vertybinių nuostatų ugdymui, tradicijų puoselėjimui, saugios ir modernios aplinkos kūrimui. Unikaliais ugdymo metodais ir įvairiapuse gimnazijos kultūra skatinamas kūrybiškumas, kritinis, loginis ir analitinis mąstymas, noras tobulėti ir džiaugtis aukštais mokinių pasiekimais.

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
3. 09.50 - 10.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30