Mėnesio renginių planas

KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS

2024 M. VASARIO MĖN. PLANAS

 

 

Renginio pavadinimas

 

Vieta

 

Data ir laikas

 

Dalyvauja

 

Atsakingas

 

Koordinatorius

Bandomieji egzaminai

Gimnazija

Vasario mėn.

(pagal atskirą grafiką) 

4-ųjų klasių mokiniai

4-ųjų klasių vadovai, mokomųjų dalykų mokytojai, direktorės įsakymu paskirti vykdytojai

S. Drazdavičienė,

D. Kulvietienė,

L. Čiarienė,

A. Adašiūnienė,

R. Vaivadienė,

L. Dambrauskienė

Netradicinė pamoka Kauno zoologijos sode „Zoos: for or against?“

Kauno zoologijos sodas

Vasario 1 d.

1A klasės mokiniai

L. Verikienė,

I. Sadlauskaitė,

I. Zdanavičiūtė

D. Kulvietienė

Gimnazijos 1-2 kl. mokinių vokiečių poezijos raiškiojo skaitymo konkursas

006 kab. 

Vasario 2 d.

1-2-ųjų klasių mokiniai

D. Mikalajūnienė,

R. Jaliniauskienė 

D. Kulvietienė

Dalyvavimas XXVII-ojoje respublikinėje Filosofijos olimpiadoje

I turas nuotoliu

Iki vasario 4 d.

2-4-ųjų klasių pasirengę mokiniai

N. Zaveckienė,

L. Motiejūnienė

A. Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui“: „Technology Ads“

003, 102 kab.

Vasario 5 d.

2A, 2C klasių mokiniai 

I. Pečkienė,

L. Šeškauskaitė,

I. Zdanavičiūtė

D. Kulvietienė

Integruotas dorinio ugdymo ir visuomenės sveikatos specialistės užsiėmimas „Kaip išsaugoti kito žmogaus gyvybę - pirma pagalba, gaivinimas, traumų prevencija“

112 kab.

Vasario 5 d.

3-ųjų klasių mokiniai

K. Klijūnė

L. Motiejūnienė

L. Brazienė

A. Milbutienė

A. Adašiūnienė

Integruota dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Šventojo Rašto posakių reikšmė šiuolaikiniame gyvenime“

101 kab.

Vasario 5 d.

5 pam.

  

2B klasės mokiniai

L. Brazienė, 

D. Gasiūnienė,

N. Zaveckienė

A. Adašiūnienė,

L. Čiarienė

Saugesnio interneto savaitės 2024 renginiai

Gimnazijos erdvės, platforma Microsoft Teams

Vasario 5 - 9 d.

 

1-4-ųjų klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

A. Milbutienė,

E. Parachomikienė

A. Adašiūnienė

Chat GPT: bijoti ar naudoti? XXI a. mokymo(si) įrankis

Gimnazija 

Vasario 6 d.

Mokytojai

I. Sadlauskaitė,

R. Sadlauskienė

D. Kulvietienė

Susitikimas su Terra Publica leidykla Ąžuolyno bibliotekoje

Ąžuolyno biblioteka

Vasario 6 d.

2K,1H  klasių mokiniai

A. Kvedarauskienė, 

L. Brazienė

A.Balčiūnienė

A. Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui“: „Websites providing environmental solutions“

110 kab.

Vasario 6 d. 

1 pam.

Vasario 7 d.

1 pam. 

1A, 1B klasių mokiniai

I. Sadlauskaitė,

I. Zdanavičiūtė

D. Kulvietienė

Integruota dorinio ugdymo pamoka „Vertybių paieška filosofiniuose ir religiniuose tekstuose“ 

Gimnazijos biblioteka - informacinis centras

Vasario 6-19 d.

2-ųjų klasių mokiniai

N. Zaveckienė,

A. Kvedarauskienė,

L. Brazienė

A. Adašiūnienė

 

3-ųjų klasių mokinių susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovais

Aktų salė

Vasario 7 d.

9.45 val.

3-ųjų klasių mokiniai

3-ųjų klasių vadovai, dėstantys mokytojai

A. Adašiūnienė

Respublikinio oratorinio meno konkursas anglų kalba (gimnazijos etapas)

102 kab.

Vasario 7 d. 

5 pam. 

2-4-ųjų klasių mokiniai

S. Milčiūtė, 

R. Sadlauskienė

D. Kulvietienė

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės popietė         

 

007 kab.       

 

Vasario 7 d.

14 val.

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės nariai

I. Valasevičienė,

L. Juozaitytė

A. Adašiūnienė

 

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Skaitau Maironio poeziją“ (pagal gimnazijos projektą „Mokinys - mokiniui“)

213 kab.

Vasario 7-8 d.

3E, 3G klasių mokiniai

D. Juodenienė

L. Čiarienė

DEC LT projekto tarpinis atsiskaitymas Kauno technologijos universitete

Kauno technologijos universitetas

Vasario 8 d.

NU Steam (inžinerija ir architektūra) būrelio nariai

L. Šeškauskaitė

L. Čiarienė

Integruota fizinio ugdymo ir anglų kalbos pamoka

Sporto salė

Vasario 8 d.

2F klasės mokiniai

L. Šeškauskaitė,

D. Vizbaraitė

S. Drazdavičienė,

D. Kulvietienė

Lietuvos mokinių rusų k. (gimtosios ir užsienio) olimpiada (savivaldybės etapas) 

Kauno tarptautinė gimnazija

Vasario 8 d.

2H klasės užregistruota mokinė 

A. Balčiūnienė

D. Kulvietienė

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros, tikybos pamoka „Biblinio teksto savitumas ir daugiaprasmiškumas“ (pagal gimnazijos projektą „Mokinys – mokiniui“)

208 kab.

Vasario 9 d.

2E, 2D, 2H klasių mokiniai

S. Laučienė,

L. Brazienė,

2E, 2D, 2H klasių vadovai

L. Čiarienė

Pasaulio sporto šakų įvairovė

Sporto salė

Vasario 9 d.

3D klasės mokiniai

R. Sadlauskienė,

D. Kulvietienė,

I. Juozelėnaitė

S. Drazdavičienė, 

D. Kulvietienė

72-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (Savivaldybės etapas)

Kauno Pilėnų progimnazija

Vasario 9 d.

Atrinkti 1-4-ųjų klasių mokiniai

M. Januškienė,

matematikos mokytojai

R. Vaivadienė

Respublikinis rašinių konkursas „Ateitis priklauso man!

Jonavos G. Kanovičiaus viešoji biblioteka

Vasario 9 d. 

A. Pimpytė,

S. Sabašinskaitė,

V. Vicockis 1K, 

A. Lukša 4B

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

 

„Ekonomika ir verslumas“ dalyko tarpinio egzamino bandomasis

110 kab.

Vasario 9 d.

5-6 pam.

3-ųjų klasių mokiniai

S. Paštuolytė

A. Adašiūnienė

Respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis „Jausmų mugė“

Kaišiadorių kultūros centras

Vasario 10 d.

Modernaus šokio grupė „Sol”

L. Viršulytė

L. Čiarienė

Integruota psichologijos ir gyvenimo įgūdžių pamoka, skirta mokėjimo mokytis kompetencijoms ugdyti „Mokinio galios siekiant sėkmingo mokymosi“                        

110 kab.

Vasario 12-15 d.                     

1-ųjų klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

A. Milbutienė

A. Adašiūnienė

 

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“

Kauno „Saulės“

gimnazijos erdvės

Vasario 13 d.

(pertraukų metu)

1-ųjų klasių gimnazistai

A. Marčiulionienė,

A. Kondrotienė,

R. Šumskienė,

I. Pliopienė,

D. Juodenienė,

D. Gasiūnienė,

S. Laučienė,

1-ųjų klasių vadovai

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė,

D. Kulvietienė,

A. Adašiūnienė,

R. Vaivadienė

Kultūros, meno, kūrybos projektas „Šimtadienis: 100 SAULĖS spindulių“

VDU didžioji salė (S. Daukanto g. 28, Kaunas)

Vasario 13 d. 

18.00 val.

96-osios laidos abiturientai, 

kviestieji svečiai, 

užsiregistravę mokytojai, 

personalo darbuotojai, 

3-ųjų klasių mokinių atstovai

Direktorės įsakymu sudaryta darbo grupė

S.  Drazdavičienė,

L. Čiarienė,

D. Kulvietienė,

A. Adašiūnienė, 

R. Vaivadienė 

Lietuvių kalbos, literatūros, menų ir technologijų dienos „Daina iš gyvenimo tiesių eilių…“

(pagal atskirą grafiką – žiūr. 2024 m. vasario mėn. plano priedą)

Gimnazija

Vasario mėn. 

1-4-ųjų klasių mokiniai

Lietuvių k., literatūros, menų ir technologijų mokytojai 

L. Čiarienė

Kauno miesto ir rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokinių muzikos ir šokio festivalio „Valentino ritmai“

Kauno J. Urbšio progimnazija

Vasario 13 d.

13 val.

Gimnazijos Vaikinų ansamblis

U. Ciprisevičius

L. Čiarienė

Netradicinė anglų kalbos ir ugdymo karjerai pamoka VDU „Podcast on modern technologies“

VDU

Vasario 14 d.

2B klasės mokiniai

I. Sadlauskaitė

I. Zdanavičiūtė,

R. Jonaitienė

D. Kulvietienė

Integruota klasės valandėlės, geografijos ir ugdymui karjerai  pamoka bendradarbiaujant su (AOTD) prie Krašto apsaugos ministerijos „Lietuvos karinės žvalgybos pristatymas mokiniams“

Klasių kabinetai

Vasario 14 d. 

2E, 2F, 2B klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

V. Sesartė,

S. Laučienė,

L. Šeškauskaitė,

R. Jonaitienė

A. Adašiūnienė

Gamtamokslinis edukacinis renginys „Kraujas - ne vanduo, širdis - ne akmuo“

LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas

Vasario 14 d. 

9.00-14.00 val. 

Užsiregistravę 2-3-ųjų klasių  mokiniai

A. Jaruševičienė,

H. Kelpšienė,

L. Verikienė

R. Vaivadienė 

 

Gimnazijos bendruomenė mini Lietuvos valstybės atkūrimo dieną: Vasario 16-ajai skirta gimnazijos radijo laida ir Vasario 16-osios laureato bei Pavyzdingiausios 2023 – 2024 m. m. I pusm. klasės paskelbimas

Gimnazijos pagrindinio pastato koridoriai

Vasario 15 d. 

8 val.

Gimnazijos bendruomenė

L. Čiarienė, 

J. Kulakauskienė,

V. Volyniec,

gimnazijos mokytojai

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė,

D. Kulvietienė, 

A. Adašiūnienė,

R. Vaivadienė  

Integruota lietuvių kalbos, istorijos, muzikos pamoka „Pilietinės iniciatyvos: kalbos, dainos ir asmenybės, ugdančios tautinį ir pilietinį sąmoningumą“ (pagal gimnazijos projektą „Kolega - kolegai“)

006 kab.

Vasario 15 d. 

2 pam.

2E klasės mokiniai

U. Ciprisevičius,

L. Juozaitytė, 

S. Laučienė

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė

Respublikinis anglų kalbos konkursas 9–10 (I–II gimnazijos) klasių mokiniams (Kauno miesto

savivaldybės etapas)

Gimnazija

Vasario 15 d. 

10 - 16 val.

Užsiregistravę Kauno miesto 9-10 klasių mokiniai

Anglų kalbos mokytojos

D. Kulvietienė

Nacionalinis konkursas „Mano žodynas“

Lietuvių kalbos institutas 

Vasario 15 d. 

N. Samuolytė,

U. Tamošaitytė 1B

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

 

Gimnazijos projektas „Mokinys - mokiniui“ ir klasės vadovo pamoka netradicinėje aplinkoje „Let’s Go Bowling“

Sporto ir laisvalaikio centras Neo,  Kaunas

Vasario 15 d. 

2F klasės mokiniai

L. Šeškauskaitė,

S. Milčiūtė

D. Kulvietienė

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkurso savivaldybės etapas 

KŠIC

Vasario 15 d. 

I. Aghasaryan 1A

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

 

Ekonomikos ir verslo olimpiada

Kauno „Aušros“ gimnazija

Vasario 15 d.

3-ųjų klasių mokiniai

S. Paštuolytė

A. Adašiūnienė

Integruota prancūzų k.ir fizinio ugdymo pamoka „Olimpinės žaidynės: istorija, tikslas,           vertybės, simboliai, kalba ir sporto šakos“   

P007 kab. 

Vasario 16 d.

1A, 1B, 1D, 2C klasių mokiniai 

V. Čepulkauskienė, 

O. Smirnovienė, 

D. Brazauskienė,

T. Žiūkas

D. Kulvietienė,

S. Drazdavičienė

Metodinis renginys „Teksto skaitymo ir suvokimo svarba ugdant mokinių kritinį mąstymą 9-12 klasėse“, skirtas lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams, dėstantiems 9-12 klasėse

Nuotoliniu būdu

Vasario 26 d.

15.30 val.

Kauno lietuvių kalbos ir literatūros bei kitų dalykų mokytojai, dėstantys 9-12 klasėse

S. Laučienė,

L. Verikienė

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė,

R. Vaivadienė,

D. Kulvietienė,

A. Adašiūnienė

Kauno miesto geografijos konkursas 9-12 kl. „Mano gaublys“

Aktų salė

Vasario 27 d. 

14 val.

1-4-ųjų klasių atrinkti mokiniai

V. Sesartė,

I. Valasevičienė

J. Kulakauskienė

V. Volyniec

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė,

A. Adašiūnienė

Korupcija,  jos grėsmė valstybingumui ir jos istorija Europoje

Aktų salė

Vasario 27 d. 

1-2-ųjų klasių mokiniai

R. Sadlauskienė,

N. Zaveckienė,

A. Milbutienė

D. Kulvietienė

Integruota lietuvių kalbos ir ugdymui karjerai  pamoka su VDU lektore Gitana Vanagaite „Labai jau kitoks buvo jų dėdė” (Juozas Tumas - Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“)

311 kab.

Vasario 27 d. 

2 ir 3 pam. 

3B ir 3D klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

D. Gasiūnienė

A. Adašiūnienė,

L. Čiarienė

Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkursas, skirtas kalbininkams Jonui Kazlauskui ir Antanui Lyberiui atminti

Prienų „Žiburio” gimnazija

Vasario 27 d. 

 

Eva El Acroumy 1K,

U. Jakubauskaitė 1A,

I. Lipinskaitė,

S. Jaraitė,

M. Timošenka 1B

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

 

Integruota doros ir teisinio švietimo pamoka „D.U.K. teisininkui“, bendradarbiaujant su M. Riomerio universiteto lektoriais

112 kab.

Vasario 27-29 d. 

2-ųjų kl. mokiniai pagal tvarkaraštį

N. Zaveckienė,

L. Brazienė,

A. Milbutienė

A. Adašiūnienė

Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijų) mokinių tarptautinė konferencija - edukacinė pamoka „Globaliame pasauly kalbėti savo balsu“ 

Kauno J. Jablonskio gimnazija 

Vasario 28 d. 

E. Ašmonaitė,

P. Keturakis 4B,

D. Viršilaitė

E. Ryzgelytė, 4G,

T. Sabaliauskaitė 3F,

R. Želvytė 1E,

M. Varnelytė 1E

A. Marčiulionienė,

I. Pliopienė,

A. Kondrotienė

L. Čiarienė

 

Atvira integruota anglų kalbos ir dailės pamoka „Colours of Life“

Gimnazijos biblioteka- informacinis centras

Vasario 28 d. 

4 pam. 

2F klasės mokiniai

K. Sylchenkova, 

L. Šeškauskaitė, 

S. Milčiūtė

D. Kulvietienė

Verslo klasės renginys: susitikimas su verslo konsultante I. Uus „Karjerą susikurk pats“

110 kab.

Vasario 29 d.

13.55 val.

Verslo klasės dalyviai

A. Adašiūnienė

S. Drazdavičienė

Integruota lietuvių kalbos, istorijos, pilietinio ugdymo pamoka - ekskursija „Apie patriotizmą ir idealizmą naujai“ (spektaklio „Madagaskaras” pagal to paties pjesės pavadinimo M. Ivaškevičiaus pjesę peržiūra)

Kauno Girstučio rūmai

Vasario 29 d. 

18.00-21.00 val. 

4BG klasių mokiniai

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

 

Europos statistikos konkursas

Virtuali erdvė 

Vasario mėn. 

(I etapas)

3-ųjų klasių mokiniai

S. Paštuolytė

A. Adašiūnienė

Integruotos dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos pamokos „Sąžinė lietuvių autorių kūriniuose“

112 kab.

Vasario mėn.

I-II sav.

1-ųjų klasių mokiniai

Lietuvių kalbos mokytojos, 

N. Zaveckienė, 

L. Brazienė

A. Adašiūnienė, 

L. Čiarienė 

Integruotos dorinio, sociokultūrinio ugdymo ir ugdymui karjerai  pamoka pamokos „Savęs pažinimas ir karjera. Galimybės ir grėsmės“

101 kab.

Vasario mėn.

I-II sav. 

 

2-ųjų klasių mokiniai

N. Zaveckienė,

A. Milbutienė,

S. Rimkuvienė,

L. Brazienė

A. Adašiūnienė

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Gamta - kūrybos įkvėpėja“ (pagal gimnazijos projektą „Mokinys - mokiniui“)

106 kab.

Vasario mėn. II sav.

1E klasės mokiniai

A. Kondrotienė

L. Čiarienė

Integruota dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Senasis Testamentas - judaizmo ir krikščionybės šaltinis“

Kauno choralinė sinagoga

Vasario II sav.

2B klasės mokiniai

L. Brazienė, 

D. Gasiūnienė,

N. Zaveckienė

A. Adašiūnienė,

L. Čiarienė

Integruota lietuvių kalbos, istorijos pamoka „Svečiuose pas Maironį“

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Vasario mėn. II sav.

3E, 3G klasių mokiniai

D. Juodenienė

L. Čiarienė

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Tėvynė Maironio poezijoje (pagal gimnazijos projektą „Mokinys – mokiniui“)

106 kab.

Vasario mėn. II sav.

3A klasės mokiniai

A. Kondrotienė

L. Čiarienė

 

Atvira integruota dailės, technologijų, istorijos pamoka „Tarpukario Kauno modernioji architektūra“

Kauno „Saulės“

gimnazija

Vasario IV sav.

1-2-ųjų klasių mokiniai

A. Matukynaitė-Varnauskienė,

L. Juozaitytė,

Ž. Žemaitis,

R. Jarmalauskas

L. Čiarienė

Klasių tėvų susirinkimai „Dėl 2023 – 2024 m. m. I pusm. rezultatų“

Gimnazija arba platforma Microsoft Teams

Vasario mėn.

(pagal atskirą grafiką)

1-4-ųjų klasių mokinių tėvai (globėjai)

1-4-ųjų klasių vadovai

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė

Integruota dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, istorijos, dailės pamoka „Dievo Tarnaitė Elena Spirgevičiūtė“ (pagal Kauno m. projektą „Kilni dvasia“)

101, 

112,

208,

213

402a kab.

Vasario mėn.

(data tikslinama)

1-4-ųjų klasių mokiniai

L. Brazienė,

N. Zaveckienė,

S. Laučienė,

A. Kondrotienė,

D. Juodenienė,

E. Morkūnienė,

A. Matukynaitė-

Varnauskienė,

J. Kulakauskienė

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė

Emocinės sveikatos stiprinimo užsiėmimas su visuomenės sveikatos specialiste „Ramios mintys“

Gimnazija

Vasario mėn.

1-4-ųjų klasių mokiniai

K. Klijūnė

A. Adašiūnienė

Gimnazijos projektas „Kolega - kolegai“: „Genetinių uždavinių sprendimas“

Gimnazija

Vasario mėn.

 2-ųjų klasių mokiniai

A. Jaruševičienė,

H. Kelpšienė

R. Vaivadienė 

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso savivaldybės etapas

KŠIC

Vasario mėn. 

L. Kaluževičiūtė 4G

A. Marčiulionienė

L. Čiarienė

 

Pasiruošimas Kaziuko mugei

Gimnazija

Vasario mėn.

 

1-ųjų klasių mokiniai (tiklinės grupės)

S. Paštuolytė

A. Adašiūnienė

Respublikinis vertimo projektas „Tavo Žvilgsnis 2024“

Gimnazija

Vasario - kovo mėn.

Užsiregistravę 1-4-ųjų klasių mokiniai

Užsienio kalbų mokytojos

D. Kulvietienė

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių moksleivių konkursas „Daina iš gyvenimo tiesių eilių…“, skirtas Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 100-osioms gimimo ir 80-osioms mirties metinėms paminėti  

Kauno „Saulės“ gimnazija

Pagal konkurso  nuostatuose numatytą planą

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokiniai

L.Čiarienė

L. Brazienė,

N. Zaveckienė,

S. Laučienė,

A. Kondrotienė,

D. Juodenienė,

E. Morkūnienė,

A. Matukynaitė-

Varnauskienė,

J. Kulakauskienė

L. Stasiūnaitė,

R. Šumskienė,

A. Marčiulionienė,

I. Pliopienė,

D. Gasiūnienė

S. Drazdavičienė,

L. Čiarienė

 

PASTABOS: 

 • Mokinių žiemos atostogos - 2024 m. vasario 19 – 23 d. 
 • Paruošiamieji darbai kultūros, meno, kūrybos projektui „Šimtadienis: 100 SAULĖS spindulių“ (pagal atskirą grafiką).
 • Ugdymas organizuojamas pagal ugdymo tvarkaraštį, patvirtintą gimnazijos direktorės įsakymu. Esant reikalui, mokinių konsultavimo metu organizuojamas ugdymo procesas virtualiose mokymo(si) platformose („Microsoft Teams“, Mano dienynas, Eduka interaktyvi klasė).
 • Vykdomos veiklos, numatytos Kauno m. Švietimo skyriaus ir Kauno Švietimo inovacijų centro planuose.
 • Vykdoma ugdomoji pedagoginės veiklos priežiūra (ats. gimnazijos vadovai pagal kuruojamas vadybinės veiklos sritis).
 • Vykdomi gimnazijos projektai „Kolegai – kolegai“, „Mokinys – mokiniui“ (ats. mokytojų metodinių grupių pirmininkai, gimnazijos mokytojai).
 • Pirmadieniais po 3 pamokų – mokytojų ir vadovų dalykinis susirinkimas „Boso valandėlė“ (ats. gimnazijos administracija, gimnazijos mokytojai).
 • Trečiadieniais po 3 pam. – Mokinių tarybos susirinkimas (ats. direktorės pavaduotoja ugdymui L. Čiarienė, gimnazijos Mokinių taryba).
 • Mokytojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose (ats. dalykų mokytojai; derinti su direktorės pavaduotoja ugdymui D. Kulvietiene).
 • Vykdoma socialinė, psichologinė, prevencinė veikla (ats. pagalbos vaikui specialistai).
 • Vykdoma kultūrinė pažintinė veikla (suderinus su gimnazijos vadovais; dokumentus pristatyti direktorės pavaduotojai L. Čiarienei; ats. klasių vadovai, mokytojai).
 • Dienyno pildymas, priežiūra ir veiksmingumo koordinavimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais pažangumo, (ne)lankomumo bei adaptacijos klausimais (ats. ITS administratorius, gimnazijos vadovai, dalykų mokytojai, klasių vadovai).

_______________________________________ 

Parengė Lijana Čiarienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, tel. 8 683 08179   

     


2 0 2 4 M.  V A S A R I O  M Ė N.  P L A N O  P R I E D A S

LIETUVIŲ KALBOS, LITERATŪROS, MENŲ IR TECHNOLOGIJŲ DIENOS „DAINA IŠ GYVENIMO TIESIŲ EILIŲ…“   

 

Renginio/ veiklos pavadinimas

Vieta

Data ir laikas

Dalyvauja

Atsakingi mokytojai

Prof. A. Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada 

KTU statybos ir architektūros fakultetas

Vasario 3 d.

Gerda Škėmaitė 2A, Urtė Morkvėnaitė 2B, Justina Gabinaitytė 2C, Vaiva Sadovskytė 2C, Isabela Rupsys 4C, Viktorija Aušiūraitytė 4C, Simona Skodminaitė 4K

A. Matukynaitė -Varnauskienė

Integruota dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Šventojo Rašto posakių reikšmė šiuolaikiniame gyvenime“

101 kab.

Vasario 5 d.

5 pam.

2B klasės mokiniai

L. Brazienė, 

D. Gasiūnienė,

N. Zaveckienė

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Skaitau Maironio poeziją“

213 kab.

Vasario 7-8 d.

3E, 3G klasių mokiniai

D. Juodenienė

Respublikinis rašinių konkursas „Ateitis priklauso man!“

Jonavos G. Kanovičiaus viešoji biblioteka

Vasario 9 d. 

A. Pimpytė, S. Sabašinskaitė, V. Vicockis 1K;

A. Lukša 4B

A. Marčiulionienė

Šiaulių techninės kūrybos centro nuotolinis renginys „Merginos moksle 2024“

Nuotolinis renginys, 402 kab.

Vasario 9 d.

9.00 – 13 val. 

2H, 2G, 2K klasių ir dalyvauti pageidaujantys mokiniai

V. Petkevičienė

Integruota lietuvių kalbos ir literatūros, tikybos pamoka „Biblinio teksto savitumas ir daugiaprasmiškumas“

208 kab.

Vasario 9 d.

2E, 2D, 2H klasių mokiniai

S. Laučienė,

L. Brazienė,

2E, 2D, 2H klasių vadovai

Integruota dailės ir technologijų pamoka „Užgavėnių kaukės ir jų simbolika šiuolaikinio pasaulio dermėje“

401-402 kab. 

Vasario 13 d.

5 pam.

1F klasės mokiniai

V. Petkevičienė,

A. Matukynaitė –Varnauskienė

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“

Kauno „Saulės“ gimnazijos erdvės

Vasario 13 d.

(pertraukų metu)

1-ųjų klasių gimnazistai

A. Marčiulionienė,

A. Kondrotienė,

R. Šumskienė,

I. Pliopienė,

D. Juodenienė,

D. Gasiūnienė,

S. Laučienė,

1-ųjų klasių vadovai

Lietuvos mokinių dailės olimpiada 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla

Vasario 14 d.

Meda Voškytė 1C, Emilė Ėepikaitė 2E

A. Matukynaitė -Varnauskienė

Integruota lietuvių kalbos, istorijos, muzikos pamoka „Pilietinės iniciatyvos: kalbos, dainos ir asmenybės, ugdančios tautinį ir pilietinį sąmoningumą“ (pagal gimnazijos projektą „Kolega – kolegai“)

006 kab.

Vasario 15 d. 

2 pam.

2E klasės mokiniai

U. Ciprisevičius,

L. Juozaitytė, 

S. Laučienė

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkurso savivaldybės etapas 

KŠIC

Vasario 15 d. 

I. Aghasaryan 1A

A. Marčiulionienė

Nacionalinis konkursas „Mano žodynas“ 

Lietuvių kalbos institutas 

Vasario 15 d. 

N. Samuolytė, U. Tamošaitytė 1B

A. Marčiulionienė

Metodinis renginys „Teksto skaitymo ir suvokimo svarba ugdant mokinių kritinį mąstymą 9-12 klasėse“, skirtas lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams, dėstantiems 9-12 klasėse

Nuotoliniu būdu

Vasario 26 d.

15.30 val.

Kauno lietuvių kalbos ir literatūros bei kitų dalykų mokytojai, dėstantys 9-12 klasėse

S. Laučienė,

L. Verikienė

Lietuvos jaunųjų kalbininkų konkursas, skirtas kalbininkams Jonui Kazlauskui ir Antanui Lyberiui atminti

Prienų „Žiburio” gimnazija

Vasario 27 d. 

Eva El Acroumy 1K,

U. Jakubauskaitė 1A;

I. Lipinskaitė, S. Jaraitė, M. Timošenka 1B

A. Marčiulionienė

Integruota lietuvių kalbos ir ugdymui karjerai  pamoka su VDU lektore Gitana Vanagaite „Labai jau kitoks buvo jų dėdė” (Juozas Tumas - Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“)

311 kab.

Vasario 27 d. 

2 ir 3 pam. 

3B ir 3D klasių mokiniai

S. Rimkuvienė,

D. Gasiūnienė

Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijų) mokinių tarptautinė konferencija - edukacinė pamoka „Globaliame pasauly kalbėti savo balsu“ 

Kauno J. Jablonskio gimnazija 

Vasario 28 d. 

E. Ašmonaitė, P. Keturakis 4B; 

D. Viršilaitė, E. Ryzgelytė 4G;

T. Sabaliauskaitė 3F;

R. Želvytė, M. Varnelytė, 1E

A. Marčiulionienė,

I. Pliopienė,

A. Kondrotienė

Integruota lietuvių kalbos, istorijos, pilietinio ugdymo pamoka - ekskursija „Apie patriotizmą ir idealizmą naujai“ (spektaklio „Madagaskaras“ pagal to paties pjesės pavadinimo M. Ivaškevičiaus pjesę peržiūra ir aptarimas)

Kauno Girstučio rūmai

Vasario 29 d. 

18.00 - 21.00 val. 

4BG klasių mokiniai

A. Marčiulionienė

Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

Vasario 20-21 d.

Dovilė Lamsargytė, 3C

I. Pliopienė

Integruotos dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos pamokos „Sąžinė lietuvių autorių kūriniuose“

112 kab.

Vasario I-II sav.

1-ųjų klasių mokiniai

Lietuvių kalbos mokytojos, 

N. Zaveckienė, 

L. Brazienė

Integruota dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Senasis Testamentas - judaizmo ir krikščionybės šaltinis“

Kauno choralinė sinagoga

Vasario II sav.

2B klasės mokiniai

L. Brazienė, 

D. Gasiūnienė,

N. Zaveckienė

Integruota lietuvių kalbos, istorijos pamoka „Svečiuose pas Maironį“

Maironio muziejus

Vasario II sav.

3E, 3G klasių mokiniai

D. Juodenienė

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Tėvynė Maironio poezijoje“

106 kab.

Vasario II sav.

3A klasės mokiniai

A. Kondrotienė

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Gamta - kūrybos įkvėpėja“ pagal gimnazijos projektą „Mokinys-mokiniui“

106 kab.

Vasario II sav.

1E klasės mokiniai

A. Kondrotienė

Gimnazijos mokinių parodų ciklas Individualios ų raiškos mokinių kūryboje ,,Transformacijos” pagal gimnazijos projektą ,,Mokinys-mokiniui”

Gimnazijos erdvės

Vasario IV sav.

Deimantė Kilkytė 4C

A. Matukynaitė -Varnauskienė

Konkursas ,,Tavo personažas” (įvadinis seminaras mokytojams)

Vilniaus dailės akademija Kauno fakultetas

Vasario IV sav.

 

A. Matukynaitė -Varnauskienė

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso savivaldybės etapas

KŠIC

Vasario mėn. 

L. Kaluževičiūtė 4G

A. Marčiulionienė

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių moksleivių konkursas „Daina iš gyvenimo tiesių eilių…“, skirtas Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės 100-osioms gimimo ir 80-osioms mirties metinėms paminėti  

Kauno „Saulės“ gimnazija

Pagal konkurso  nuostatuose numatytą planą

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokiniai

L. Čiarienė

L. Brazienė,

N. Zaveckienė,

S. Laučienė,

A. Kondrotienė,

D. Juodenienė,

E. Morkūnienė,

A. Matukynaitė –Varnauskienė, 

J. Kulakauskienė

L. Stasiūnaitė,

R. Šumskienė,

A. Marčiulionienė,

I. Pliopienė,

D. Gasiūnienė

Integruota dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, istorijos, dailės pamoka „Dievo Tarnaitė Elena Spirgevičiūtė“ (pagal Kauno m. projektą „Kilni dvasia“)

101, 

112,

208,

213

402a kab.

Vasario mėn.

(data tikslinama)

1-4-ųjų klasių mokiniai

L. Brazienė,

N. Zaveckienė,

S. Laučienė,

A. Kondrotienė,

D. Juodenienė,

E. Morkūnienė,

A. Matukynaitė –Varnauskienė,

J. Kulakauskienė

 

 

Atnaujinta: 2024-01-31
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30