Priėmimas į gimnaziją

ESI MOTYVUOTAS SIEKTI DAUGIAU, ŽVELGTI PLAČIAU,
AUGTI IR TOBULĖTI – JUNKIS Į „SAULIOKŲ“ GRETAS

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJĄ 2024-2025 m. m.

 

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 (suvestinė redakcija 2021-12-23) „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2024-2025 m. m. gimnazijoje formuojamos 9 pirmosios (devintosios) gimnazijos klasės. Taip pat, atsižvelgdami į mokymosi pasiekimus, į laisvas vietas priimsime pageidaujančius  mokytis antrosiose (dešimtosiose) ir trečiosiose (vienuoliktosiose) gimnazijos klasėse.

Į 1-ąsias gimnazijos klases planuojama priimti apie 220 mokinių. Atsižvelgiant į mokinių ir tėvų pageidavimą, gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ UGDYMUI BEI FORMUOJAMOS VISOS PAGILINTO MOKYMO KLASĖS (NEPRIKLAUSOMAI NUO KLASĖS RAIDĖS).  Matematikai gimnazijoje skiriame išskirtinį dėmesį, kadangi šis mokslas vaidina itin reikšmingą vaidmenį, ugdant kiekvieno mūsų pamatinius ir konceptualiuosius gebėjimus. Džiaugiamės, nes apie tai byloja mūsų gimnazistų egzaminų rezultatai – jie lenkia Kauno miesto ir šalies vidurkį, o gimnazija patenka tarp 2-3 procentų, efektyviausiai dirbančių Lietuvos mokyklų.

1. PRAŠYMAI mokytis gimnazijoje 2024-2025 m. m. bus priimami NUO 2024 M. KOVO 15 D. iki 2024 M. GEGUŽĖS 31 D.

1.1. Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, prašymas pateikiamas per informacinę prašymų teikimo sistemą (toliau – informacinė sistema) adresu https://imokykla.kaunas.lt (pilnametis asmuo prašymą mokytis teikia pats). Po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami.

1.2. Jei nė vieno iš tėvų gyvenamoji vieta nėra deklaruota Savivaldybės teritorijoje (t. y. deklaruota Kauno rajone ar kitose vietovėse) arba nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, skenuotą prašymą bus galima pateikti el. paštu: priemimas@saulesg.lt

1.3. Telefonas pasiteiravimui prašymų pateikimo ir registravimo klausimais darbo dienomis 8.15-15val.: +37068307673

1.4 Pateikus prašymą priimti mokytis, prašome atsiųsti 1-OJO PUSMEČIO ARBA 1-OJO IR 2-OJO TRIMESTRŲ suvestinę (iš dienyno su aiškiai įskaitoma pavarde) per savaitę nuo prašymo pateikimo datos  el. paštu: priemimas@saulesg.lt  (Reikalavimai siunčiamai informacijai: dokumentai turi būti pateikti aiškiai įskaitomi, geros kokybės pdf arba jpg formatu su progimnazijos klasės vadovo parašu ir raštinės spaudu. Kilus įtarimams, kad pateikti įvertinimai yra suklastoti, gimnazija pasilieka teisę juos patikrinti susisiekiant su mokinio ugdymo įstaiga).

2. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota gimnazijos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš gimnazijai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei gimnazija gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

2.1. Pagal galiojančią priėmimo tvarką, gimnazija turi teisę prašyti pateikti gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus registruotus Registrų centre (pvz., patalpų nuomos sutartį, pažymą iš registro apie įsigytą nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo turto pirkimo ar kitus dokumentus). Prašymai mokytis su teise pasinaudoti pirmumu svarstomi tik pateikus kriterijus pagrindžiančius ir patvirtinančius dokumentus. Šie dokumentai mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki pirmojo mokyklos mokinių priėmimo komisijos posėdžio, kuris vyks 2024-06-13 d. 9 val.

2.2. Gimnazijos aptarnavimo teritorijos žemėlapis: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

3. MOTYVACIJOS MOKYTIS VERTINIMAS (galimai bus organizuojamas gimnazijoje nuo 2024 balandžio 22 d. INFORMACIJA BUS TIKSLINAMA), kuris turi 3 tikslus ir yra grynai informacinio pobūdžio:

3.1. Mokiniui suteikiama galimybė tvirtai apsispręsti ar ši ugdymo įstaiga atitinka jo lūkesčius ir tikslus.

3.2. Gimnazijai sudaroma galimybė, atsižvelgiant į mokinio mokymosi pasiekimus, asmenines savybes bei lūkesčius, maksimaliai tenkinti jo poreikius, sudarant klases, siekiant sklandaus adaptacijos proceso, taip pat tai padeda gerinti mikroklimatą, užtikrinti didesnį procentą mokinių patenkintų mokykla ir jos teikiamomis paslaugomis, klasės kolektyvu bei klasės vadovu.

3.3. Mokytojai, vadovaudamiesi motyvacijos mokytis rezultatais, turi galimybę nusimatyti darbo strategijas, susiplanuoti veiklas ateinantiems mokslo metams ir padėti mokiniui likviduoti turimas mokymosi spragas.

 • ATVIRŲ DURŲ DIENA būsimiems gimnazistams (supažindinimas su gimnazijos išskirtinumu) bus organizuojama 2024-04-15 D. 15 VAL. GIMNAZIJOS AKTŲ SALĖJE. (Registracija nevykdoma, laukiami visi pageidaujantys). 
 • Mokinių priėmimas į gimnaziją įforminamas sutartimi, kurioje nurodomi mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės.
 • Preliminarų kviečiamų mokinių sąrašą planuojama sudaryti birželio 14 d. (informuosime el. paštu).
 • Galutinis priimtų mokinių sąrašas bus sudarytas pasibaigus ugdymo procesui.
 • Birželio 25-26 d. mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų) ir priimamas mokytis mokinys.
 • Atvykstant pasirašyti mokymo sutartis priimti mokiniai gimnazijai pateikia:
 1. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumento originalą;
 2. specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka pateikia specialiuosius poreikius įrodančius dokumentus;
 3. 2 dokumentines nuotraukas mokinio bylai ir pažymėjimui.
 • Rašytinė sutartis tarp mokinio ir gimnazijos sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.
 • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą turi būti sutvarkyta teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Nuo rugpjūčio 1 d. iki 2024-2025 mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas vietas gimnazijos klasėse.

Pastaba: informacija bus tikslinama ir papildoma.

Atnaujinta: 2024-05-15
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Mokslo metų pabaiga 11 klasėms

Sveikinimai pabaigus mokslo metus!