Istorija

 

„Saulės“ draugijos įžiebta šviesa spindi „Saulės“ gimnazijoje

„Saulės“  draugija, pastačiusi Kaune „Saulės“ namus, įžiebė kūrybinę mintį ne vienai kartai. Mokykla kartu su Lietuvos atgimimu susigrąžino „Saulės“ vardą, o išimties tvarka ketvirtoji Lietuvoje gavo gimnazijos statusą. Čia ugdomas laisvas, demokratiškas Lietuvos pilietis. Pagrindinės mokyklos vertybės susietos su dorove, žmogiškumu, tolerancija ir mokslu. Mūsų gyvenimiškos programos tikslas – niekuomet nieko negriauti, bet statyti, nes, anot Vydūno, „pastačius ir padarius geriau, tai, kas bloga, dingsta savaime, sunyksta.“

Mokykla nuolat atsinaujina. Suprantame, kad „Saulės“ namuose turi būti ne tik jauki aplinka, bet ir šilti bei draugiški bendruomenės narių santykiai. Gimnazijoje dirba daug puikių mokytojų.

Gimnazijos vėliava, himnas, uniforma, priesaika, siekis, gimnazijos laikraštis „Vivat sol“ yra susieta su bendruoju saulės simboliu.

Iš gimnazijos istorijos

 1905 m. revoliucija Rusijoje paskatino carizmą nuolaidžiauti. Buvo leista kurti švietimo draugijas. Taip 1906 m. birželio 25 d. buvo įkurta „Saulės“ švietimo draugija, patvirtinti šios draugijos įstatai, konstatavę draugijos įkūrimą. Draugijos tikslas: „Platinti apšvietimą ant pamato katalikų tikėjimo tarp lietuvių gubernijoje“. Jos steigėjai – prelatas K.Olšauskis, P.Januševičius, A.Liaumianskis, pedagogas T.F.Žilinskas, daktaras R.Šliūpas, vargonų meistras J.Garalevičius. Pirmininkas – Konstantinas Olšauskis.

1906 m. draugija slaptai įkūrė mokytojų kursus , kurie 1907 m. legalizuoti. Ilgametis jų vadovas buvo žinomas pedagogas Juozas  Vokietaitis.

Juozas Vokietaitis

 

Draugija aktyviai dalyvavo Kauno miesto kultūriniame gyvenime. Vadovaujantis šūkiu „Pastatykime namus tiems, kurie Lietuvos vaikus mokys“, draugijos, o ypač K.Olšauskio ir J.Tumo-Vaižganto pastangomis, 1912-1913 m. pastatyti Kauno „Saulės“ rūmai, kuriuose įkuriami mokytojų kursai , kurie vėliau pavadinti mokytojų seminarija. Rūmų vertę didina tai, kad šis visuomeninės paskirties lietuvių iniciatyva ir lėšomis pastatytas pastatas buvo pirmasis ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje.

Pedagoginiai kursai Kaune veikė iki 1914 m. Prasidėjus karui, kursų klausytojai buvo perkelti į Vilnių, o dar vėliau – į Voronežą. Rusijoje jie tapo visų ten gyvenusių lietuvių mokytojų veiklos branduoliu.

1918 m., kursų dalyviams grįžus į Kauną, atidaryta „Saulės“ mokytojų seminarija. „Saulės“ mokytojų seminarija tapo centru, kuris traukė žinomus Lietuvos veikėjus. Čia dirbo J.Karosas, S.Kymantaitė-Čiurlionienė, T.F.Žilinskas, K. Žitkus-Žitkevičius ir kiti.

1919 m. kovo mėn. „Saulės“ rūmai priglaudė pirmąją muzikos mokyklą Lietuvoje, vadovaujamą J.Naujalio.

1923 m. liepos 18 d. „Saulės“ rūmuose įkurta pirmoji Lietuvoje Mergaičių progimnazija, kurioje mokėsi 27 mokinės. Mokinių skaičiui didėjant, 1926 m. liepos 14 d. progimnazijai suteikiamas „Saulės“ mergaičių gimnazijos vardas. 1930 m. balandžio 1 d. Švietimo ministerija leido Šv.Kazimiero Seserų kongregacijai perimti iš „Saulės“ draugijos mergaičių gimnaziją ir ją pavadinti Kauno Šv. Kazimiero seserų Kongregacijos mergaičių gimnazijos vardu. Jai vadovauti ir mokyti buvo pakviestos seserys kazimierietės.

„Saulės“ namai iki 1925 m.

Šv. Kazimiero seserų Kongregacijos mergaičių gimnazija 1929 m. išleido pirmąją laidą. Mokyklą baigė 19 mergaičių. Mokinių skaičiui nuolat didėjant, 1937/1938 m.m. gimnazijoje mokosi iki 500 moksleivių.    Gimnazistės dėvėjo bordo spalvos uniformą (vasarą – bordo spalvos sijoną ir kepuraitę, baltą drobinę palaidinukę). Gimnazija turėjo savo vėliavą, himną, kiekviena laida vardą ir savo laidos himną (pirmoji – baltoji, 1930 m. – žydroji ir t.t.).

1940 m. Šv. Kazimiero seserų Kongregacijos mergaičių gimnazija pavadinta Kauno VIII gimnazija, o nuo 1950 m., kaip ir visos gimnazijos Lietuvoje, Kauno VIII vidurine mokykla.

1963 m. spalio 21 d. mokykla pavadinta J.Aleksonio vardu.

1974 m. pastatytas mokyklos priestatas.

1989 m. balandžio 30 d. mokyklai sugrąžintas „Saulės“ vardas, 1993 m. rugsėjo 1 d. suteiktas gimnazijos statusas.

2001 – 2002 m. gimnazija renovuota. 1993 m. iš gimnazijos iškelta pradinė mokykla. 2000 / 2001 m. vykdoma mokyklos restruktorizacija. 2003 / 2004 m. gimnazija tampa keturmetė.

 

Gimnazijos direktoriai

Per visą savo gyvavimo istorija Kauno „Saulės“ gimnazija iš viso turėjo 15 direktorių.

Pirmoji direktorė (1923-1928 m.) buvo sesuo Margarita (Katerina Milevičiūtė), dėstė fiziką, chemiją, filosofiją. Po 1928 m. išvyko atgal į Ameriką, dirbo mokytojos darbą. Mirė 1979 m. spalio 31 d. Palaidota Čikagoje Šv. Kazimiero parapijos kapinėse.

Margarita Katerina Milevičiūtė atliko svarbiausius „Saulės“ mergaičių gimnazijos įkūrimo darbus. Jai vadovaujant buvo nustatyta moksleivių ugdymo sistema, progimnazija tapo gimnazija, gimnazija įgijo valstybinės mokyklos teises, įvesta namų ruoša, uniforma, vėliava…

Antroji direktorė (1928-1934 m.) – sesuo Kazimiera (Ona Liauksminaitė), istorikė. Jai vadovaujant 1930 m. balandžio 1 d. gimnazija gavo Šv. Kazimiero Seserų kongregacijos mergaičių gimnazijos vardą. Taip pat buvo papildyta biblioteka, patvirtintas himnas ir ženklas, įsteigta pradžios mokykla, įvesta lotynų kalba, atidarytas mokinių pensionatas.

Trečioji direktorė (1934-1940 m.) – sesuo Bernarda (Anelė Česnaitė), lituanistė. Jai vadovaujant įkurtas mergaičių darželis.

1940-1941 m. direktorius Pranas Girdžius. Jis dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Tuo metu gimnazija vadinama VIII gimnazija.

1941-1943 m. direktorius Zigmantas Kuzmickis. Vėliau perėjo į Jėzuitų gimnaziją,  1946-1950 m. dirbo dėstytoju Kauno universitete, o iki 1971 m. – Kauno Politechnikos instituto lietuvių ir rusų kalbų dėstytoju.

1943-1944 m. direktorius Juozas Rainys (tuo metu VIII vid. m-kloje), lituanistas. Buvęs departamento direktorius, 1941 m. LLV viceministras. 1945 m. balandžio 7 d. nuteistas 10 metų katorgos. 1953 m. specialiame lageryje „Ozioznyj“ Taišeto rajone mirė badu. 

1944 – 1946 m. direktorius Juozas Matusevičius.

1946-1947 m. direktorius Albertas Endzaitis.

1947-1951 m. direktorius Aloyzas Brazdžionis.

1951-1958 m. direktorius Vladas Rutkauskas.

1958-1962 m. direktorė Aldona Mickevičienė. Jai vadovaujant mokykloje veikė įvairūs būreliai. 

1963-1966 m. direktorius Jonas Barcys, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas.

1966-1974 m. direktorius Vytautas Želvys (J.Aleksonio vid. m-klos), fizikas. Jo rūpesčiu mokykloje pradėtas statyti priestatas.

1974-1979 m. direktorė Laima Krasauskaitė, istorikė. Jai vadovaujant buvo baigtas statyti mokyklos priestatas.

1979-2014 m. direktorė Aldona Sellienė, lituanistė. Jos direktoriavimo metu buvo gautas gimnazijos statusas bei „Saulės“ vardas. Jos dėka gimnazija turi vėliavą, himną, ženklelį, uniformas, atnaujintus kabinetus, sales, naujus sporto aikštynus.

Nuo 2015 m. sausio 6 d. iki dabar direktorė Sonata Drazdavičienė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja.

 

 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30