Mokytojų taryba

Mokytojų taryba yra nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais, gimnazijos nuostatais ir mokytojų tarybos nuostatais.

Mokytojų taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo principais.

Mokytojų tarybos nuostatus, pritarus gimnazijos tarybai, tvirtina gimnazijos direktorius.

Mokytojų tarybos nuostatų pakeitimą gali inicijuoti:

 • mokytojų tarybos narys (-iai);
 • gimnazijos vadovai;
 • savininkas.

Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėjas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius, jei jo nėra, - gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojų tarybos sudėtį gimnazijos direktorius tvirtina savo įsakymu kiekvienais mokslo metais.

Mokytojų tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų tvarkymo taisykles tvarko mokytojų tarybos sekretorius, išrinktas iš mokytojų tarybos narių atviru balsavimu balsų dauguma.

Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso mokytojų tarybos pirmininkui.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

Į mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisę.

Mokytojų taryba:

 • inicijuoja gimnazijos kaitos procesus;
 • formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant gimnazijos veiklą;
 • svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja mokinių mokymosi krūvį, nepažangumo ir pamokų nelankymo priežastis;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
 • priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
 • slaptu balsavimu renka atstovus į gimnazijos tarybą;
 • svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo švietimo organizavimą;
 • vertina gimnazijos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
 • teikia gimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai pasiūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • analizuoja, kaip gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 • svarsto ir teikia gimnazijos tarybai pritarti ugdymo planą ir darbo tvarkos taisykles.

Mokytojų tarybos teisės:

 • gauti iš gimnazijos administracijos visą informaciją apie gimnazijos veiklą;
 • dalyvauti kitų gimnazijos savivaldos institucijų veikloje.

Mokytojų taryba nutraukia veiklą, likvidavus ar reorganizavus gimnaziją.

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Mokslo metų pabaiga 11 klasėms

Sveikinimai pabaigus mokslo metus!