Nuotolinis mokymas

KAUNO „SAULĖS“ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno „Saulės” gimnazijos mokinių nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gimnazijos mokinių nuotolinio mokymo organizavimą ir mokinių pažangos, pasiekimų vertinimą ekstremalios situacijos metu.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo ugdymo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr.768 (Žin., 2011. Nr.79-3869); Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556; Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, 5 priedu; Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V–1049 (Žin., 2012, Nr. 76–3957); Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“; Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ ir kitais pagrindinį, vidurinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje;

3.2. Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta informacinė ugdymo sistema naudojant „Eduka klasės“ virtualią mokymo(si) erdvę, kurioje patalpintas kiekvienos klasės mokomasis kursas, pagal mokyklos ugdymo planą suskirstytas į konkrečias elektronines (skaitmenines) pamokas (temas);

3.3. Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, mokėjimus ir įgūdžius lavinantys pratimai);

3.4. Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar susitarus individualiai.

3.5. Savikontrolės užduotys – užduotys virtualioje mokymo(si) aplinkoje pateikiamos pasitikrinimo užduotys, kurias atlikęs mokinys gali pasitikrinti žinias po tam tikro pamokų ciklo. Savikontrolės užduotys nevertinamos pažymiais ir nėra aprašomos.

3.6. Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą, skyrių, dalyko programos dalį.

3.7. Žinių lygio nustatymo užduotys – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygio nustatymui.

3.8. Atsiskaitomųjų darbų grafikas – grafikas, kuriame mokytojai nurodo atsiskaitomųjų darbų datą ir atlikimo laiką.

4. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.

 

II. NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMAS

 

5. Mokiniai, besimokantys grupinio mokymosi forma, mokosi reguliariai 5 dienas per savaitę būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas susijungia į klasę, grupę ir nuosekliai mokosi pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

6. Mokiniai dalyvauja nuotolinėse grupinėse pamokose, konsultacijose pagal tvarkaraštį.

7. Gimnazijos mokytojai sistemingai pateikia užduotis, planuoja ir organizuoja žinių vertinimą, išnaudodami dienyno „Eduka“ ir „Eduka klasė“ platformų galimybėmis, veda nuotolines pamokas, konsultacijas sinchroniniu būdu naudodamiesi Microsoft Teams įrankiu.

8. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma Eduka dienyne. Mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos.

9. Dėl darbo ar kitų priežasčių mokiniai, negalintys prisijungti pagal tvarkaraštį prie Microsoft Teams organizuojamų vaizdo pamokų, užduotis atlieka jiems palankiu metu virtualioje mokymosi aplinkoje „Eduka klasė“.

10. Neveikiant „Eduka“ dienyno, „Eduka klasė“ ar „Microsoft Teams“ platformoms, mokytojai patys pasirenka jiems patogias programas, ugdymo tęstinumui užtikrinti, informuodami apie pasikeitimus mokinius, jų tėvus, globėjus bei kuruojantį vadovą.

11. Mokiniai, besimokantys nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, savarankiškai mokydamiesi pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių), būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, jungiasi prie virtualios sistemos, susisiekia su mokytojais ir dalyvauja grupinėse ar individualiose konsultacijose.

12. Gimnazija užtikrina nuotolinio mokymo aplinkos saugumą, prieigą prie nuotolinio mokymo aplinkos, apskaito mokymosi laiką nuotolinio mokymo aplinkoje, užtikrina vertinimo procedūrų laikymąsi ir vertinimo informacijos apsaugą.

 

III. VERTINIMAS

 

13. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus.

14.Vertinant mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo II pakopos ir vidurinio ugdymo programą, pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.

15. Vertinant vadovaujamasi Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka.

16. „Eduka“ dienyne fiksuojami mokinių įvertinimai, pusmečių bei metiniai įvertinimai.

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30