Dažniausiai užduodami klausimai

 • Į kurias Kauno „Saulės“ gimnazijos klases priimami mokiniai?

Mokiniai Kauno „Saulės“ gimnazijoje priimami į 9-12 klases, t. y. I – IV gimnazijos klases.

 

 • Kaip patekti mokytis į Jūsų gimnaziją ?

Kauno miesto gyventojai prašymus mokytis pateikia informacinėje sistemoje https://imokykla.kaunas.lt , kitų vietovių gyventojai prašymus siunčia el. paštu saulesg@saule.kaunas.lm.lt.

Daugiau informacijos rasite gimnazijos interneto svetainės skiltyje „Priėmimas į gimnaziją“ (https://saulesg.lt/gimnazija/priemimas-i-gimnazija).

 

 • Ar gimnazijos mokiniams privalu dėvėti uniformą? Kur ją galima įsigyti?

Taip, gimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą: merginos – bordo spalvos kostiumėlį (klostuotas sijonas ir/ arba kelnės ir švarkas), vaikinai – pilkos spalvos kostiumą.

Gimnazijos uniformą mokiniai siuvasi individualiai pagal gimnazijos nurodytą modelį.

Taip pat mokiniai turi galimybę dėvėti gimnazijos bordo ir/ ar pilkos spalvos džemperius ir marškinėlius, kuriuos galima įsigyti:

-          Užsakymai priimami tik internetu. Drabužius galima pasimatuoti UAB Zoop biure Savanorių per. 192C, Kaunas:

https://uls.lt/saule/

 

 

 • Ar gimnazijos mokiniams organizuojamas nuotolinis ugdymas?

Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu gali būti organizuojama: vieno ar kelių dalykų mokymas, kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės mokyti kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, konsultacijos (individualios ir grupinės), atsižvelgiant į gimnazijos konkrečią situaciją, kitos gimnazijos organizuojamos veiklos. Pavyzdžiui, nuotolinis ugdymo procesas gimnazijoje planuojamas dalykų tarpinių patikrinimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  ir valstybinių brandos egzaminų metu (gimnazija yra brandos egzaminų centras) bei tomis dienomis, kai gimnazijoje vyksta miesto/ šalies konkursai, dalykų olimpiados ir pan.

Gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai naudoja gimnazijos Microsoft Teams, Eduka klasės, Moodle, mokytojų asmeninius interneto puslapius, bendradarbiavimo platformas, kuriose dalijasi veiklomis, kūrybinėmis, diagnostinėmis ir akademinėmis užduotimis, įsivertinimo paketais, švietimo pagalbos mokiniams ir prevencinės veiklos vykdymo idėjomis.

Jei dalis ugdymo proceso įgyvendinama nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, I - IV gimnazijos klasių mokiniams per mokslo metus skiriama iki 30 procentų laiko.

 

 • Kokį elektroninį dienyną gimnazija naudoja? Ar dienyno paslaugos yra mokamos?

Gimnazija sudariusi sutartį ir naudoja elektroninį dienyną https://www.manodienynas.lt/ . Už dienyno paslaugas moka Kauno „Saulės“ gimnazija, o jei tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja papildomų dienyno paslaugų (pvz., SMS žinučių ir pan.), jas užsisako savarankiškai ir už jas atsiskaito patys.

 

 • Jei vaikui iškilo problema gimnazijoje, į ką pirmiausia reikia kreiptis ?

Jei vaikui iškilo problema gimnazijoje, jis ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pirmiausia kreipiasi į klasės vadovą, jam nesant, - į bet kurį gimnazijos mokytoją ar administracijos atstovą.

 

 • Ką daryti, jei vaikui iškilo mokymosi sunkumų?

Vaiko mokymosi sunkumus vaikas ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pirmiausia aptaria su klasės vadovu, gimnazijos psichologu, socialiniu pedagogu, vaikui dėstančiais mokytojais. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos, kreipiamasi į gimnazijos Vaiko gerovės komisiją. Komisijos nariai nagrinėja gimnaziją vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, jei būtina, mokiniui sudaro individualų mokymosi planą.
Komisijos nariai taip pat vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia rekomendacijas dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos ir kt.
Jei būtina, siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams), kad specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos.

 

 • Kokią privalomą literatūrą turi perskaityti gimnazijos mokiniai?

Su privalomos literatūros sąrašu gimnazijos mokinius supažindina lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai. Be to, privalomos literatūros sąrašą skelbiamas čia: https://saulesg.lt/privalomos-literaturos-sarasas

Be privalomos literatūros dar yra rekomenduojamų knygų sąrašai – rekomendacijas teikia gimnazijos mokytojai pamokų metu, su aukštųjų mokyklų ir/ ar kitų įstaigų rekomendacijomis mokiniai supažindinami e-dienyno ir/ ar „Microsft Teams“ platformose.

 

 • Ar galima gauti brandos atestato dublikatą, jei asmuo prarado Kauno „Saulės“ gimnazijoje išduotą brandos atestatą ir jo priedą?

Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimus, brandos atestatą, jo priedą ar brandos atestato (diplomo) priedą, jų dublikatus, išduotus iki 2023 m., gimnazijos direktoriui įteikia prašymą gauti skaitmeninius pažymėjimus ar skaitmeninį brandos atestatą, nurodydamas originalo ar jo dublikato (sudaryto blanke ar popieriuje) išdavimo metus (vietoj turėto brandos atestato ir jo priedo, sudaryto / spausdinto blanke, nuo 2023 m. gegužės 1 d. išduodamas vienas dokumentas – skaitmeninis brandos atestatas).

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarką reglamentuoja Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2001 redakcija).

 

 • Ar galėtų gimnazijos mokinys, pametęs elektroninį mokinio pažymėjimą, gauti naują?

Pametus elektroninio mokinio pažymėjimo kortelę (toliau – EMP), reikia pateikti prašymą gimnazijos direktoriui dėl EMP dublikato išdavimo. Prašymą teikia vienas iš mokinio tėvų (globėjas, rūpintojas) ar pats mokinys, jei jis turi 18 metų.

EMP ir jų dublikatus gamina UAB „Kauno autobusai“. EMP kortelė yra su integruota Kauno miesto viešojo transporto elektroninių bilietų talpykla.

Gavus prašymą, gimnazijos administratorius užsako Personalizavimo sistemoje EMP dublikatą ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą išsiunčia prašymo teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
Už EMP dublikato gamybos išlaidas reikia sumokėti 5,00 Eur., pervedant lėšas į UAB „Kauno autobusai“ sąskaitą, nurodytą išankstinio apmokėjimo sąskaitoje. Pavedimo nurodyme būtina įrašyti išankstinio apmokėjimo sąskaitos numerį, vaiko vardą ir pavardę bei gimnazijos pavadinimą, pažymėti, kad už EMP dublikatą.

Įprastai, gavus apmokėjimą, EMP dublikatas pagaminamas per 10 darbo dienų.

Mokinys, atsiimdamas pagamintą EMP dublikatą, pasirašo EMP išdavimo registracijos žurnale.

 

 • Į ką asmuo turi kreiptis, jei Kauno „Saulės“ gimnazijos informaciniuose šaltiniuose neranda jį dominančios informacijos?

Galima užduoti klausimą (-us), suformuluojant kuo tikslesnę informaciją, reikalingą atsakymui pateikti, el. paštu saulesg@saule.kaunas.lm.lt. Pateikdamas klausimą, asmuo privalo nurodyti savo kontaktinę informaciją – į anoniminius klausimus gimnazija neatsako. Kauno „Saulės“ gimnazija pabrėžia, kad anoniminių skundų/ pastebėjimų/ pastabų taip pat nenagrinėja.

Atnaujinta: 2024-05-20
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30