Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2022-2023 m.m.

Eil.
Nr.

Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
Lietuvių kalba
1.  Čiarienė Lijana Mokytoja metodininkė -
2.  Gasiūnienė Dalia Mokytoja metodininkė 2D
3.  Juodenienė Dalia Mokytoja metodininkė 1A
4.  Kondrotienė Audronė Mokytoja ekspertė 4E
5.  Laučienė Solveiga Mokytoja metodininkė 1E
6.  Marčiulionienė Auksuolė Mokytoja ekspertė 4B
7.  Pliopienė Ilona Mokytoja metodininkė 4F
8.  Stasiūnaitė Laima Mokytoja metodininkė 3D
9.  Šumskienė Rūta Mokytoja metodininkė -
Anglų kalba
10. Blažytė Lilijana Mokytoja metodininkė -
11. Dambrauskaitė Dalė Mokytoja metodininkė -
12. Kelmelienė Eglė Mokytoja metodininkė -
13. Kulvietienė Dovilė Mokytoja ekspertė -
14. Milčiūtė Sandra Mokytoja metodininkė 3G
15. Sadlauskaitė Inesa Mokytojas -
16. Pečkienė Ilona Mokytoja metodininkė 2H
17. Sadlauskienė Rasa Mokytoja  ekspertė -
18. Sylchenkova Kateryna Mokytoja -
19. Šeškauskaitė Lina Mokytoja metodininkė 1F
20. Švedkauskienė Indrė Mokytoja metodininkė -
21. Zdanavičiūtė Ieva Mokytoja -
Vokiečių kalba
22. Balčiūnienė Audronė Vyresnioji Mokytoja -
23. Jaliniauskienė Rasa Mokytoja metodininkė -
24. Mikalajūnienė Dalytė Mokytoja metodininkė -
Lotynų kalba
25. Laučienė Solveiga Mokytoja metodininkė 1E
Prancūzų kalba
26. Čepulkauskienė Vida Mokytoja metodininkė -
Ispanų kalba
27. Barragan Ferrer Jesus Manuel Mokytojas -
Rusų kalba
28. Balčiūnienė Audronė Vyresnioji Mokytoja -
29. Ivanova Natalija Vyresnioji Mokytoja -
30. Jaliniauskienė Rasa Mokytoja metodininkė -
Matematika
31. Bakutienė Ingrida Mokytoja metodininkė 4K
32. Gliaudelytė Ieva Mokytoja -
33. Intienė Kornelija Mokytoja ekspertė 2B
34. Januškienė Miglė Mokytoja 2E
35. Jonaitienė Rita Mokytoja ekspertė 1B
36. Karosevičienė Ina Mokytoja ekspertė 3F
37. Meškauskienė Sigutė Mokytoja metodininkė 2C
38. Senikaitė Irma Mokytoja metodininkė 4C
39. Vaivadienė Rita Mokytoja metodininkė -
40. Vasiliauskienė Janina Mokytoja metodininkė -
41. Virbalas Paulius Mokytojas -
Istorija
42. Danielius Remigijus Mokytojas ekspertas -
43. Jarmalauskas Ričardas Mokytojas ekspertas 4H
44. Juozaitytė Lolita Mokytoja metodininkė 1C
45. Morkūnienė Edita Mokytoja metodininkė 4D
46. Ražauskaitė Monika Mokytoja -
Geografija
47. Sesartė Vita Mokytoja metodininkė 3B
48. Valasevičienė Ingrida Mokytoja metodininkė 2G
Biologija
49. Galdikienė Ona Vyresnioji Mokytoja -
50. Jaruševičienė Asta Mokytoja metodininkė 3K
51. Kelpšienė Halina Mokytoja metodininkė 2A
52. Verikienė Laura Mokytoja metodininkė 4A
Fizika
53. Gražienė Larisa Mokytoja ekspertė 3C
55. Povilaitytė Vaiva Mokytoja metodininkė 3H
56. Žilienė Nijolė Mokytoja metodininkė -
Chemija
57. Galdikienė Ona Vyresnioji Mokytoja -
58. Neimanienė Nijolė Vyresnioji Mokytoja -
59. Ryzgelienė Jolita Mokytoja metodininkė 1G
60. Šarkienė Adelė Mokytoja ekspertė 3A
Informacinės technologijos
61. Kisieliūtė Vita Mokytoja metodininkė 3E
62. Liuokaitis Ramūnas Mokytojas ekspertas -
63. Matulaitienė Jūratė Mokytoja metodininkė -
64. Valdemar Volyniec Vyresnysis mokytojas -
Technologijos
65. Petkevičienė Vigilija Mokytoja metodininkė 2H
66. Žemaitis Žaimantas Mokytojas metodininkas -
Dailė
67. Matukynaitė-Varnauskienė Asta Mokytoja metodininkė -
Muzika
68. Ciprisevičius Ugnius Mokytojas metodininkas -
69. Kulakauskienė Jovita Mokytoja ekspertė 4G
Šokis
70. Paukštys Gintaras Mokytojas metodininkas -
Fizinis ugdymas
71. Balčiūnaitė Kornelija Mokytoja ekspertė -
72. Banys Tomas Mokytojas metodininkas -
73. Barčaitis Mindaugas Vyresnysis mokytojas -
74. Brazauskienė Diana Mokytoja ekspertė -
75. Juozelėnaitė Ieva Mokytoja 1D
76. Smirnovienė Oksana Mokytoja ekspertė 1H
77. Vizbaraitė Daiva Mokytoja ekspertė -
78. Žiūkas Tadas Vyresnysis mokytojas -
Dorinis ugdymas (etika tikyba)
79. Motiejūnienė Laima Mokytoja metodininkė -
81. Zaveckienė Neringa Mokytoja ekspertė -
82. Brazienė Lina Mokytoja metodininkė 1K
Ekonomika
83. Paštuolytė Sandra Mokytoja ekspertė -

Pedagoginio personalo sąrašas 2022-2023 m.m.

Pavardė, vardas Išsilavinimas Specialybė
Adašiūnienė Andrėja Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė ekspertė
Bakutienė Ingrida Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Balčiūnaitė Kornelija Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja  ekspertė
Balčiūnienė Audronė Aukštasis Rusų/vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
Banys Tomas Aukštasis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
Barragan Ferrer Jesus Manuel Aukštasis Ispanų kalbos mokytojas
Barčaitis Mindaugas Aukštasis Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas
Blažytė Lilijana Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Brazauskienė Diana Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja  ekspertė
Brazienė Lina Aukštasis Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė
Ciprisevičius Ugnius Aukštasis Muzikos mokytojas metodininkas
Čepulkauskienė Vida Aukštasis Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė
Čiarienė Lijana Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Dambrauskaitė Dalė Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Danielius Remigijus Aukštasis Istorijos mokytojas ekspertas
Drazdavičienė Sonata Aukštasis Direktorė, etikos mokytoja metodininkė
Galdikienė Ona Aukštasis Chemijos/biologijos  vyresnioji mokytoja
Gasiūnienė Dalia Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Gliaudelytė Ieva Aukštasis Matematikos mokytoja
Gražienė Larisa Aukštasis Fizikos mokytoja ekspertė
Intienė Kornelija Aukštasis Matematikos mokytoja ekspertė
Ivanova Natalija Aukštasis Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Jaliniauskienė Rasa Aukštasis Vokiečių/rusų  kalbos mokytoja metodininkė
Januškienė Miglė Aukštasis Matematikos mokytoja
Jarmalauskas Ričardas Aukštasis Istorijos mokytojas ekspertas
Jaruševičienė Asta Aukštasis Biologijos mokytoja metodininkė
Jonaitienė Rita Aukštasis Matematikos mokytoja ekspertė
Juodenienė Dalia Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Juozaitytė Lolita Aukštasis Istorijos mokytoja metodininkė
Juozelėnaitė Ieva Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja
Kandrotienė Irma Aukštasis neuniversitetinis Informacinio centro – bibliotekos bibliotekininkė
Karosevičienė Ina Aukštasis Matematikos mokytoja ekspertė
Kelpšienė Halina Aukštasis Biologijos mokytoja metodininkė
Kelmelienė Eglė Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Kisieliūtė Vita Aukštasis Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Kondrotienė Audronė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Kulakauskienė Jovita Aukštasis Muzikos mokytoja ekspertė
Kvedarauskienė Asta Aukštasis Informacinio centro – bibliotekos bibliotekininkė
Kulvietienė Dovilė Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė
Laucevičienė Lili Aukštasis Neformaliojo švietimo (teatro) vadovė,
mokytoja metodininkė
Laučienė Solveiga Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Liuokaitis Ramūnas Aukštasis Informacinių technologijų mokytojas ekspertas
Marčiulionienė Auksuolė Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
Matukynaitė-Varnauskienė Asta Aukštasis Dailės mokytoja metodininkė
Matulaitienė Jūratė Aukštasis Informacinių technologijų mokytoja metodininkė
Meškauskienė Sigutė Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Mikalajūnienė Dalytė Aukštasis Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
Milbutienė Asta Aukštasis Socialinė pedagogė
Milčiūtė Sandra Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Morkūnienė Edita Aukštasis Istorijos mokytoja metodininkė
Motiejūnienė Laima Aukštasis Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė
Naujokaitienė Justina(vaiko auginimo atostogose) Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė
Neimanienė Nijolė Aukštasis Chemijos vyresnioji mokytoja
Paštuolytė Sandra Aukštasis Ekonomikos mokytoja ekspertė
Paukštys Gintaras Aukštasis Šokio  mokytojas metodininkas
Pečkienė Ilona Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Petkevičienė Vigilija Aukštasis Technologijų mokytoja metodininkė
Pliopienė Ilona Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Povilaitytė Vaiva Aukštasis Fizikos mokytoja metodininkė
Ražauskaitė Monika Aukštasis Istorijos mokytoja
Rimkuvienė Simona Aukštasis Psichologė
Ryzgelienė Jolita Aukštasis Chemijos mokytoja metodininkė
Sadlauskaitė Inesa Aukštasis Anglų kalbos mokytojas
Sadlauskienė Rasa Aukštasis Anglų kalbos mokytoja ekspertė
Senikaitė Irma Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Sesartė Vita Aukštasis Geografijos  mokytoja metodininkė
Sylchenkova Kateryna Aukštasis Anglų kalbos mokytoja
Smirnovienė Oksana Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja  ekspertė
Stasiūnaitė Laima Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Stonienė Jurga(vaiko auginimo atostogose) Aukštasis Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Šarkienė Adelė Aukštasis Chemijos mokytoja ekspertė
Šeškauskaitė Lina Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Švedkauskienė Indrė (vaiko auginimo atostogos) Aukštasis Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Šumskienė Rūta Aukštasis Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Vaivadienė Rita Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Valasevičienė Ingrida Aukštasis Geografijos  mokytoja metodininkė
Vasiliauskienė Janina Aukštasis Matematikos mokytoja metodininkė
Verikienė Laura Aukštasis Biologijos mokytoja metodininkė
Virbalas Paulius Aukštasis Matematikos mokytojas
Viršulytė Ligita Aukštasis Neformaliojo švietimo (modernaus šokio studijos) vadovė, mokytoja metodininkė
Vizbaraitė Daiva Aukštasis Fizinio ugdymo mokytoja  ekspertė
Volyniec Valdemaras Aukštasis Informacinių  technologijų sistemų administratorius, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas
Zaveckienė Neringa Aukštasis Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja ekspertė
Zdanavičiūtė Ieva Aukštasis Anglų kalbos mokytoja
Žemaitis Žaimantas Aukštasis Technologijų mokytojas metodininkas
Žilienė Nijolė Aukštasis Fizikos mokytoja metodininkė
Žiūkas Tadas Aukštasis Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas

 

 

 

Atnaujinta: 2023-01-13
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30