Administracija

  Vadovų darbotvarkė

Sonata Drazdavičienė Direktorė
 • 1992 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (rusų kalba ir literatūra).
 • 1998 m. baigė Klaipėdos universitetą (etikos pedagogika ir edukologijos bakalauras).
 • 2004 m. baigė KTU (vadybos ir verslo administravimo magistras).
 • Nuo 2015 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorė.
 • Etikos mokytoja metodininkė.
 • Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos  tarybos narė.
 • Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos narė.
 • Funkcijos: Koordinuoja gimnazijos veiklos sklandumą, išteklių tikslinį panaudojimą, personalo darbo organizavimą, įstaigos norminių dokumentų rengimą ir įgyvendinimą, bendradarbiavimą su Kauno „Saulės“ gimnazijos labdaros ir paramos fondu bei kitais gimnazijos rėmėjais, socialiniais partneriais, visuomene, tėvų komitetu, kuruoja fizinio ugdymo formaliąją bei bibliotekos veiklas.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

Antradienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Kontaktai Telefonas (8 37) 42 44 38
Mobilusis +370 683 08143

El. paštas direktore@saulesg.lt
El. paštas Rašyti

Lijana Čiarienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
 • 1996 m. baigė Klaipėdos universitetą (lietuvių kalbos ir literatūros, mokyklinio teatro režisieriaus bakalauras).
 • Nuo 2008 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
 • Funkcijos: Koordinuoja neformalųjį mokinių švietimą, švenčių, žymių datų paminėjimų, tradicinių renginių, mokinių išvykų, kultūrinės pažintinės, socialinės veiklos, labdaros ir kitų akcijų organizavimą, atsakinga už sporto ir iškilmių salių užimtumo ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščių sudarymą, kuruoja klasių vadovų, gimnazijos mokinių tarybos, lietuvių (gimtosios) kalbos, menų ir technologijų, civilinės saugos mokytojų ir neformaliojo mokinių švietimo vadovų veiklas, gimnazijos laikraščio „Vivat Sol“ leidybą, gimnazijos radijo, gimnazijos interneto svetainės ir socialinių tinklų funkcionavimą.

Kontaktai Mobilusis +370 683 08179

El. paštas Rašyti

Dovilė Kulvietienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
 • 1999 m. baigė VU (anglų filologijos bakalauras).
 • 2001 m. baigė VU (anglų filologijos magistras).
 • Nuo 2015 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Anglų kalbos mokytoja ekspertė.
 • Funkcijos: Koordinuoja mokinių priėmimo organizavimą, mokinių duomenų bazės sudarymą, 1-2-ųjų gimnazijos klasių ugdymo proceso, PUPP, namų ir savarankiško mokymosi, gimnazijos veiklos įsivertinimo bei mokytojų metodinio darbo organizavimą, kuruoja užsienio kalbų bei  ITS administratorių veiklą,  tarptautinių projektų įgyvendinimą.

Kontaktai Mobilusis +370 683 08185

El. paštas Rašyti

Andrėja Adašiūnienė Direktorės pavaduotoja ugdymui (pavaduojanti Dr. Justiną Naujokaitienę)
 • 1990 -1994  baigė  Kauno technologijos universitetą (verslo administravimo bakalauras).
 • 1994 - 1996  baigė Vytauto Didžiojo universitetą (taikomosios sociologijos magistras).
 • 1996 - 2000  studijavo Vytauto Didžiojo universitete Socialinių mokslų doktorantūroje.
 • 2003 - 2004  įgijo mokytojo kvalifikaciją Vilniaus pedagoginiame universitete.
 • 2011 - 2013  baigė  Kauno technologijos universitetą (pedagogo kvalifikacija, specializacija – socialinis pedagogas).
 • Nuo 2020 m. - socialinė pedagogė ekspertė.
 • Nuo 2022 m. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Funkcijos: Koordinuoja ugdymo plano sudarymo, 3-4-ųjų gimnazijos klasių ugdymo proceso, elektroninio dienyno funkcionavimą, dalykų programų, modulių pasirinkimo ir mokinių individualių ugdymo planų sudarymo veiklas, atsakinga už formaliojo ugdymo pamokų tvarkaraščio sudarymą, vykdo egzaminų priežiūrą, duomenų pateikimo NECIS sistemoje kontrolę, atlieka VBE rezultatų analizę, pažangumo ir lankomumo statistines ataskaitas, rūpinasi kompleksinės pagalbos mokiniui organizavimu ir teikimu, vadovauja Vaiko gerovės komisijos veiklai, kuruoja mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, nemokamą pavežėjimą į mokyklą,  atsakinga už krizinių situacijų valdymą,  koordinuoja poveikio  priemonių taikymą netinkamai besielgiantiems mokiniams, ugdymo karjerai veiklą gimnazijoje, kuruoja socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklą.

Kontaktai Mobilusis +370 683 08175

El. paštas Rašyti

Rita Vaivadienė Direktorės pavaduotoja ugdymui (0,3 et.)
 • 1986 m. baigė VU (matematiko – dėstytojo magistras).
 • Nuo 2023 rugsėjo 1 d. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • Funkcijos: inicijuoja ugdymo programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų diegimą ugdymo procese pagal kuruojamas sritis. Vykdo mokymo priemonių panaudojimo kontrolę ugdymo procese, koordinuoja tiksliųjų ir gamtos mokslų mokytojų metodinių grupių veiklą, informacinių ir komunikacinių technologijų specialistų darbą.

Kontaktai Mobilusis +370 618 12869

El. paštas Rašyti

Justina Naujokaitienė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Vaiko auginimo atostogose.

Lina Dambrauskienė Direktorės pavaduotoja ūkiui
 • Baigė Kauno technologijos universitetą (2013 m. - viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2015 m. - žinių ir inovacijos vadybos magistrantūros kvalifikacinis laipsnis).
 • Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. – Kauno „Saulės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ūkiui.
 • Funkcijos: koordinuoja nepedagoginio personalo darbą, atsakinga už gimnazijos aprūpinimą materialiniais ir informaciniais ištekliais, patalpų paruošimą saugiam darbui, rūpinasi gimnazijos sanitarija, higiena bei darbų sauga, gimnazijos pastatų technine priežiūra, priešgaisrine sauga, koordinuoja apsaugos sistemos, vaizdo kamerų funkcionavimą, racionalų, tikslinį ir taupų materialinių, finansinių ir energetinių išteklių panaudojimą, atsakinga už viešuosius pirkimus, jų planavimą Finansų valdymo ir apskaitos sistemos viešųjų pirkimų valdymo modulyje (toliau - VIPIS), organizavimą bei apskaitą VIPIS, vykdo valgyklos darbo priežiūrą, rengia dokumentus patalpų nuomai, kontroliuoja nuomos sutarčių įsipareigojimų vykdymą, administruoja patalpų nuomą sistemoje ,,Kur sportuoti“, prižiūri, kaip vykdoma pašalinių asmenų patekimo į gimnaziją apskaita, organizuoja teritorijos ir prieigų stebėjimą bei priežiūrą.  

Kontaktai Telefonas +370 683 08 154

El. paštas ukis@saulesg.lt
El. paštas Rašyti

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas į gimnaziją
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30